Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Motivo, tenzij schriftelijk anders wordt overeen gekomen. Door ondertekening van een overeenkomst met Motivo verklaart u akkoord te zijn met deze leveringsvoorwaarden.

1. Definities

 1. Product en/of dienst: omvat alle producten en diensten van Motivo. Dit kunnen websites, webapplicaties e.d. zijn.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Motivo een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening en retourzending van de offerte van Motivo verklaart de opdrachtgever dat deze kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Motivo en dat de opdrachtgever met deze voorwaarden akkoord gaat. De offerte krijgt dan de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het product en/of dienst gesloten tussen de opdrachtgever en Motivo.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk wanneer dit schriftelijk wordt vastgelegd tussen de opdrachtgever en Motivo.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes van Motivo zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes door Motivo blijven 2 weken geldig, tenzij een andere termijn wordt afgesproken door Motivo. Facturering geschiedt op basis van de offerte/overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Motivo zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde offerte verplicht Motivo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Motivo zal de overeenkomst naar haar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Motivo het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Motivo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Motivo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Motivo zijn verstrekt, heeft Motivo het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de huidige tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Motivo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Motivo is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Motivo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Motivo of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Motivo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een product en/of dienst door Motivo voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. In een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd afgesproken voor het product en/of dienst.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een product en/of dienst tussen Motivo en de opdrachtgever kent een looptijd van 1 jaar en zal ieder jaar stilzwijgend worden verlengd. Tenzij de opdrachtgever uiterlijk twee maand voor de expiratiedatum schriftelijk te kennen geeft op te willen zeggen.
 3. Motivo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Motivo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Motivo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Motivo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op het product en/of dienst plaatst of wil plaatsen.

6. Levering en levertijd

 1. Bij het grafisch ontwerpen van een product en/of dienst maakt Motivo eerst één of meerdere basisontwerpen en legt deze ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. De opdrachtgever controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Motivo. Motivo vervolgt haar werkzaamheden pas weer als het ontwerp is goedgekeurd door de opdrachtgever.
 2. Mocht Motivo onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, zal Motivo de opdrachtgever hierover in kennis stellen.

7. Overmacht

 1. Motivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Motivo als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Motivo alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Motivo geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Motivo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Motivo minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk bekendgemaakt aan de opdrachtgever.
 3. In geval van een overeenkomst waarin sprake is periodieke betalingen door opdrachtgever, geldt dat Motivo gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 4. Een tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Motivo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Betaling

 1. Bij een onderhoudscontract voor een product en/of dienst wordt door Motivo aan de opdrachtgever voorafgaand aan elk afgesproken termijn een factuur gestuurd.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en stelt Motivo zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de klant in gebreke.
 3. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Motivo een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, ten bedrage van € 10,00 worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 4. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf de factuurdatum één procent rente per maand plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het vervallen factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij binnen 14 dagen na facturering Motivo schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal dit onderzoeken, contact opnemen met de opdrachtgever en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die per omgaande na ontvangst voldaan moet worden.
 6. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht op de software vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Motivo heeft voldaan.
 7. De opdrachtgever dient na oplevering van het product en/of dienst het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Motivo stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Indien na 14 dagen niet betaald wordt, behoudt Motivo het recht om het geleverde product van de locatie af te halen.

10. Copyright

 1. Al het door Motivo vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Motivo niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten en/of diensten dan waarvoor het oorspronkelijk bestemd is. Wanneer er onderhoud door derden op de door Motivo vervaardigde producten, vervalt elke vorm van garantie op dit product.
 2. Het eigendom van door Motivo verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Motivo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval zal Motivo hiervoor een (schade)vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Motivo gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke (marktconform) (schade)vergoeding in rekening te brengen.
 3. Motivo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen vaardigheden voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Motivo is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voorzover Motivo bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Motivo geen invloed kan uitoefenen kan Motivo op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Motivo of het verbreken van de relatie ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Motivo.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Motivo slechts aansprakelijk voor een schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Motivo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Motivo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van deze informatie.
 4. Motivo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal (foto's, teksten, audio- of video fragmenten etc.) dat op de producten en/of diensten van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de hem aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 5. De opdrachtgever dient Motivo schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Motivo geleden schade.
 6. Wanneer de door derden geleverde producten/diensten onderhevig zijn aan prijswijzigingen, zullen deze zonder kennisgeving worden doorgevoerd.
 7. Motivo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld domeinregistratie) bij derden.

12. Bezwaar

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 1 maand na oplevering gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten schriftelijk te melden aan Motivo, waarna Motivo deze gebreken, indien gegrond, zal trachten te verhelpen.
 2. Een bezwaarschrift dient schriftelijk te worden ingediend.
 3. Een bezwaarschrift schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Motivo op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever aan Motivo worden vergoed volgens de dan huidige tarieven van Motivo.
 2. Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal Motivo opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de investeringskosten van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet/ontwerp van het product en/of dienst is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren.

14. Overig

 1. Motivo zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever of vertrouwelijke informatie ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst aan derden verstrekken.
 2. Wanneer Motivo bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt.
 3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Motivo zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele investeringskosten op de hoogte stellen.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. Motivo noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Motivo en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Motivo met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Motivo beslissend.