Algemene voorwaarden

Leveringen en Diensten door Motivo

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringen en Diensten door Motivo, tenzij schriftelijk anders overeen wordt gekomen. Door ondertekening van een Overeenkomst met Motivo verklaar je akkoord te zijn met deze voorwaarden.

1. Definities

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Leveringen en Diensten door Motivo.

  • Opdrachtnemer: Motivo
  • Opdrachtgever: wederpartij. (hierna: Opdrachtgever)
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tot Leveringen en Diensten van Motivo.

2. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Motivo en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Motivo en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van Derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Motivo, tenzij deze door Motivo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Motivo is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden Motivo aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Motivo zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Motivo en/of de tussen Motivo en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Motivo zijn vastgelegd.

Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Motivo gesloten overeenkomst.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met doel nieuwe bepalingen overeen te komen met, voor zover mogelijk, hetzelfde doel en dezelfde strekking als de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

De in de Algemene Voorwaarden Motivo en in alle andere overige overeenkomsten gebruikte definities staan in Appendix Definities. Definities worden met een hoofdletter geschreven. Alle definities in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

3. Bevestiging

Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Motivo zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Motivo.

4. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen, overeenkomstig artikel 5.1.

Een samengestelde offerte verplicht Motivo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Overeenkomsten

Indien een offerte, opdrachtbevestiging dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Motivo wordt opgestuurd naar Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Motivo, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Motivo de Algemene Voorwaarden Motivo.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één maand. De overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.

De overeenkomst kan door een Partij schriftelijk dan wel per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door Klant is pas definitief als deze door Motivo per e-mail is bevestigd.

Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een e-mail die 30 (dertig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst is ontvangen.

Elke Partij heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel te annuleren, indien de andere Partij een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor de andere Partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien de andere Partij’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Motivo op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kunnen Partijen geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van Partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

Motivo heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Opdrachtgever te weigeren.

6. Medewerking & informatieplicht Opdrachtgever

Alle opdrachten worden door Motivo uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Motivo kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen. Motivo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

Opdrachtgever zal Motivo alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Motivo staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Motivo in ieder geval het recht op beeindiging of ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Motivo het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Motivo staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Motivo in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Motivo het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Motivo de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Motivo te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen, dan wel te ontbinden of te beëindigen.

Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen, dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Standaard Programmatuur en/of Maatwerk (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Motivo), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Motivo mede te delen in de gevallen dat Motivo Onderhoud, Support dan wel andere Diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Standaard Programmatuur en/of Maatwerk.

Voor eventueel niet tijdige levering van de benodigde materialen door de toeleveranciers en/of afladers is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Ingeval Motivo activiteiten verricht op locatie anders dan de eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Motivo in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorg dragen.

7. Geheimhouding & concurrentiebeding

Motivo en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan Partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst.

Motivo is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de Motivo website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan Derden ter informatie beschikbaar te stellen tenzij Opdrachtgever daartegen bezwaar maakt.

8. Aansprakelijkheid

Motivo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn wordt gegeven voor het voltooien van de werkzaamheden.

De totale aansprakelijkheid van enige Partij wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van dit artikel beperkt blijven tot vergoeding van directe schade (zie art. 7.5) en dan tot maximaal het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Motivo op basis van de overeenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van Euro 100.000,- (honderdduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

De totale aansprakelijkheid van enige Partij voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan Euro 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Motivo aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

Partijen zijn nimmer aansprakelijk jegens elkaar voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van Derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

Buiten het in dit artikel genoemde geval rust op geen der Partijen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

De aansprakelijkheid van enige Partij ontstaat slechts indien de andere Partij de in gebreke zijnde Partij, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en die Partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de in gebreke zijnde Partij in staat is adequaat te reageren.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat een Partij binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade de andere Partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Opdrachtgever vrijwaart Motivo van alle aanspraken van Derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een poduct, systeem dan wel Dienst door Opdrachtgever aan een Derde (af)geleverd en welk Product, systeem dan wel Dienst mede bestond uit hetgeen door Motivo is afgeleverd.

Motivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Motivo aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Motivo zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

Motivo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en garantie.

De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door Derden afgeluisterd kan worden. Motivo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van deze informatie.

Motivo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal (foto's, teksten, audio- of video fragmenten etc.) dat op de Producten en/of Diensten van de Opdrachtgever is aangebracht. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van Derden.

De Opdrachtgever dient Motivo schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Motivo geleden schade.

Wanneer de door Derden geleverde Producten/Diensten onderhevig zijn aan prijswijzigingen, zullen deze zonder kennisgeving worden doorgevoerd.

Motivo is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren met persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld domeinregistratie) bij Derden.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

Motivo dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele Fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat een Partij binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade de andere Partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

9. Overdracht

De tussen Motivo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan Derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende Partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

10. Niet-toerekenbare tekortkoming

Geen der Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van een Partij liggen en bedrijfsrisico’s van Motivo, zoals, doch echter niet beperkt tot; tekortkomingen van toeleveranciers van Motivo, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door Derden geleverde Producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel van Motivo, stakingen binnen Motivo, arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan ieder der Partijen de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Motivo behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor prestaties die Motivo voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der Partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide Partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

11. Nietigheid

Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat Partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

12. Geschillenregeling & toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Motivo en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Motivo met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Motivo beslissend.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Gebruiksrecht Standaard Programmatuur en Grafisch Ontwerp

Indien Motivo Maatwerk ontwikkelt in opdracht van Opdrachtgever, zal het gebruiksrecht zoals overeengekomen voor Standaard Programmatuur integraal van toepassing zijn op Maatwerk.

Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht op de software vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Motivo heeft voldaan.

Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Motivo, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het ontwerpresultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waar rechten van Derden op rusten, maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het ontwerpresultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de Derden te laten doen. Motivo kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerpresultaat, heeft Motivo recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;  

vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;

ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

Motivo heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de ontwerpresultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

14. Werkzaamheden - Technische Ontwikkeling

Motivo is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en onder eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

Motivo zal adviezen geven op basis van door Motivo aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 5.1. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals, doch niet beperkt tot; incompatibilitieitsproblemen (Producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere Diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen om worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

Indien mogelijk, is Motivo gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Motivo is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

Motivo is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, Derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

15. Werkzaamheden - Grafisch Ontwerp

Een door Motivo opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Motivo:

het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen aangaande het ontwerp;

het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van Derden;

het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub 2. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

Voordat tot uitvoering, Productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerpresultaat te controleren en goed te keuren.

Afwijkingen in het (eind)ontwerpresultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

16. Meerwerk

Er is sprake van meerwerk wanneer er door Opdrachtgever verzoeken worden gedaan voor werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de Opdrachtbevestiging van betreffend project, of voor uitbreiding van werkzaamheden die tevens niet overeenkomen met de Opdrachtbevestiging.

Indien Motivo van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Motivo daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

Motivo is echter niet verplicht om meerwerk uit te voeren en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Indien Motivo op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten en Producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever aan Motivo worden vergoed volgens de dan geldende tarieven van Motivo.

Voor zover voor de Diensten en Producten een vaste prijs is afgesproken en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal Motivo Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de investeringskosten van die extra werkzaamheden of prestaties.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet/ontwerp van het Product en/of Dienst is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het ontwerp te laten uitvoeren.

17. Trainingen

Trainingen door Motivo geschieden op basis van nader overeen te komen voorwaarden.

18. Leveringstermijn

Alle door Motivo eventueel genoemde en voor Motivo geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Motivo bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien Partijen overeen willen komen dat een datum als fatale termijn zal gelden, zullen zij deze datum uitdrukkelijk als zodanig aanmerken.

(Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Motivo er naar zijn beste inspanningen naar zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Motivo en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Motivo behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Motivo. Motivo aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

19. Voorbehoud

Motivo verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Motivo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Motivo opgestelde overeenkomst is ontvangen door Motivo en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Motivo met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Motivo zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

Rechten, zoals, doch niet beperkt tot, de overdracht van Producten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

20. Proefperiode

Motivo is gerechtigd naar eigen inzicht Opdrachtgever een evaluatieperiode voor de Producten te verlenen. Een evaluatieperiode is alleen van toepassing indien schriftelijk bevestigd door Motivo.

Tenzij anders overeengekomen zal de evaluatieperiode een duur hebben van 30 (dertig) dagen ingaande op het moment van aflevering.

Gedurende de evaluatieperiode rusten er geen verplichtingen en/of verantwoordelijkheden op Motivo. Het gebruik van de Producten gedurende de evaluatieperiode is uitsluitend voor risico en rekening van Opdrachtgever.

Data gegenereerd door Opdrachtgever gedurende de evaluatieperiode blijft de eigendom van Opdrachtgever. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om de data over te zetten naar een alternatief systeem voordat beëindiging van het gebruik van de Producten plaatsvindt. Motivo heeft geen enkele verplichting wat betreft voornoemde data gedurende de evaluatieperiode of daarna.

21. Bezwaar

De Opdrachtgever heeft gedurende 1 maand na oplevering gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde Producten schriftelijk te melden aan Motivo, waarna Motivo deze gebreken, indien gegrond, zal trachten te verhelpen.

Een bezwaarschrift dient schriftelijk te worden ingediend.

Een bezwaarschrift schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

22. Acceptatieprocedure

In het geval waar Partijen een acceptatietest zijn overeengekomen, zal er onmiddellijk na aflevering door Motivo een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na aflevering, tenzij anders overeengekomen. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

Indien de Producten blijkens de resultaten van de acceptatietest niet voldoen aan de schriftelijke overeengekomen acceptatiecriteria, heeft Opdrachtgever het recht de Producten te weigeren.

Indien de Producten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of bepaald onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

In afwijking van het voorgaande zullen de Producten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

Acceptatie van de Producten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts, niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten redelijkerwijs niet in de weg staan.

Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten Fouten bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Motivo uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

23. Toegang, updates & beschikbaarheid

Motivo zal Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Motivo aan Opdrachtgever een wachtwoord verstrekken, waarmee de Dienst door Opdrachtgever kan worden gebruikt in combinatie met zijn e-mailadres.

Opdrachtgever moet de door Motivo aan Opdrachtgever verstrekte wachtwoorden geheim houden. Motivo is niet verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Opdrachtgever, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Opdrachtgever is. Opdrachtgever dient Motivo op de hoogte te stellen als Opdrachtgever een vermoeden heeft dat de wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Motivo heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Motivo behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van Onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van  Motivo. Motivo zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Motivo zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

Motivo heeft het recht de Programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Dienst (deels) aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Motivo is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

Motivo heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien danwel te onderhouden

Motivo zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, Onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Motivo zal Opdrachtgever telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via het meldingensysteem van Motivo (zie tevens de supportpagina op de Website). Motivo zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Motivo kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen administratieve of fiscale adviezen.

24. Duur en beëindiging

Het ontwerpen en/of ontwikkelen van een Product en/of Dienst door Motivo voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. In een schriftelijke overeenkomst wordt een levertijd afgesproken voor het Product en/of Dienst.

Motivo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Motivo gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Motivo heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op het Product en/of Dienst plaatst of wil plaatsen, of wanneer na het sluiten van de Overeenkomst ter kennis van Opdrachtnemer gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

25. Fouten

Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de Functionele Specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Motivo te maken.

Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Motivo aangewezen locatie. Motivo is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleembeperkende maatregelen te implementeren.

26. Intellectuele- en eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, berusten uitsluitend bij Motivo of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend (bijvoorbeeld het aantal gebruikers dat bij het betreffende abonnement is toegestaan) en voor het overige zal Opdrachtgever de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Het is Motivo toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Motivo door middel van technische bescherming de programmatuur van Motivo heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Al het door Motivo vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Motivo niet worden bewerkt of verwerkt in andere Producten en/of Diensten dan waarvoor het oorspronkelijk bestemd is. Wanneer er Onderhoud door Derden op de door Motivo vervaardigde Producten gepleegd wordt, vervalt elke vorm van garantie op dit Product.

Het eigendom van door Motivo verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Motivo, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval zal Motivo hiervoor een (schade)vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Motivo gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke (marktconform) (schade)vergoeding in rekening te brengen.

Motivo behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen vaardigheden voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van Derden wordt gebracht.

Motivo is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de (ontwerp)resultaten uit de opdracht komen toe aan Motivo. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Motivo daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Motivo.

Motivo heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Motivo het resultaat zonder vermelding van de naam van Motivo openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Motivo tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)Producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Motivo, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan Derden ter beschikking zijn gesteld.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Motivo jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Motivo totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Motivo op grond van de tussen Partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Motivo zijn voldaan.

27. Vrijwaring

Motivo zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Motivo Producten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Motivo zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:

Motivo onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering;

en de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Motivo overlaat.

Motivo zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor- zover:

deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel ander recht;

hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel ander recht;

Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

Indien tussen Motivo en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Motivo vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een Derde.

28. Prijzen & betalingen

Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Facturering geschiedt op basis van de offerte/overeenkomst.

Voor projectmanagement is een stelpost van 10% berekend. Deze kosten worden na oplevering van het Webinitiatief verrekend.

Alle prijzen op de Website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

De kosten die voor het grafisch ontwerp van de opdracht worden gemaakt, (zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van Derden voor advies, productie en begeleiding e.d.) worden door Opdrachtgever vergoed. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Opdrachtgever Motivo machtigen om de verschuldigde bedragen van de Opdrachtgever zijn rekening af te schrijven. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. Motivo is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.

Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Motivo.

Motivo zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks of in een andere overeengekomen termijn deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.

Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Motivo verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Motivo verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is gesteld maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

Motivo heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien Motivo niet in staat is tot afleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Motivo gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

De vergoeding voor Onderhoud, Support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen Partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of elke andere periode dat de overeenkomst tussen Partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Bovenstaande bepalingen laten overige Motivo toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

De tussen Motivo en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, kantoorkosten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc. Motivo is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

Motivo zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

Een tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Motivo van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Motivo aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

Motivo factureert binnen 2 (twee) weken na totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever een voorschot dat gelijk is aan 50% van het krachtens de overeenkomst door Opdrachtgever aan Motivo te betalen bedrag, tenzij anders overeengekomen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Motivo gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Motivo uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Opdrachtgever dient na oplevering van de Dienst 40% van het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Motivo stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan. Indien na 14 dagen niet betaald wordt, behoudt Motivo het recht om het geleverde Product van de locatie af te halen. De resterende 10% wordt bij livegang gefactureerd.

De geldende specificaties en prijzen voor dataverkeer en schijfruimte zijn in te zien op motivo.nl/hosting. Bij overschrijding van deze hoeveelheden worden de gemaakte kosten op de maandelijkse factuur in rekening gebracht.